معرفی معاون آموزشی

باسمه تعالی

 

 

                                                                      (نام و نام خانوادگی: مهدی ملک محمدی (سامانه اساتید

ایمیل: mahdimm1360@damavandiau.ac.ir                                                                                                               


 

 

 


                                                              

تعداد بازدید:۱۴۸۰