معرفی معاون علمی (آموزشی، پژوهشی)

تعداد بازدید:۶۰۴۷

باسمه تعالی

 

                                                                      (نام و نام خانوادگی: دکتر هادی عبدالهی فر (سامانه اساتید

ایمیل:


 

 

 


                                                              

کلید واژه ها: معاونت علمی