حقوق خصوصی

مدیر گروه: خانم دکتر ضرابی

شماره تماس: 09126868120

ایمیل: Zarabi57@yahoo.com

کارشناس تحصیلات تکمیلی: خانم فاتحی

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2226