حسابداری ( کارشناسی ارشد )

تعداد بازدید:۲۰۳۳

                                          

کارشناس تحصیلات تکمیلی: خانم مهندس نوایی

محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2511

کلید واژه ها: گروه حسابداری کارشناسی ارشد