حسابداری مالیاتی

  • مدیر گروه: خانم دکتر مرادی zamoradi@yahoo.com

  • کارشناس گروه: آقای موسوی خرم
محل کار: مجتمع 3 طبقه دوم
تلفن: 35-76301225 داخلی 2511