حسابداری مالیاتی ( کارشناسی )

  • مدیر گروه: خانم دکتر مرادی
  • ایمیل zamoradi@yahoo.com

 

  • کارشناس گروه: آقای موسوی خرم

محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف
تلفن: 35-76301225 داخلی 2511
 

 

تعداد بازدید:۸۹۹