صنایع

  • مدیر گروه: آقای دکتر حاجی محمد علی جهرمی
  • ایمیل: Mhm_jahromi@yahoo.com
  • تلگرام گروه: meghdad_jahromi@

 

  • کارشناس گروه: آقای موسوی خرم

محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف
تلفن: 35-76301225 داخلی 2511