صنایع (کارشناسی)

​                                          

 

  • کارشناس گروه: آقای موسوی خرم

محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف
تلفن: 35-76301225 داخلی 2511