صنایع (کارشناسی)

تعداد بازدید:۲۳۸۳

​                                         

  • مدیر گروه: آقای دکتر جمالی فیروز آبادی

 

محل کار: مجتمع 1 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش
تلفن: 35-76301225 داخلی 2545

 

  

 

کلید واژه ها: گروه صنایع