معماری

  • مدیر گروه: آقای دکتر قمیشی
  • شماره تماس: 09213972120
  • ایمیل: Ghomeishi.m@gmail.com

 

  • کارشناس گروه: آقای مهندس فیضی

محل کار: مجتمع 3 طبقه دوم
شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2512