معماری

  • مدیر گروه: آقای دکتر قمیشی 09213972120

 

  • کارشناس گروه: آقای مهندس فیضی

محل کار: مجتمع 3 طبقه دوم
شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2512

سرفصل رشته مهندسی معماری کارشناسی پیوسته