مکانیک

 

  • مدیر گروه: آقای دکتر اسماعیل پور 09363066101

 

  • کارشناس گروه: آقای حبیب نیا

محل دفتر کار: مجتمع 1
شماره تماس: 76301225 الی 39 - داخلی 2409

سرفصل رشته مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته