مکانیک (کارشناسی)

                   

 

  • کارشناس گروه: آقای حبیب نیا

محل دفتر کار: مجتمع 3 طبقه همکف
شماره تماس: 76301225 الی 39 - داخلی 2557