مکانیک (کارشناسی)

                   

 

  • کارشناس گروه: آقای موسوی خرم

محل دفتر کار: مجتمع 1 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش
شماره تماس: 76301225 الی 39 - داخلی 2432

تعداد بازدید:۱۵۴۸