مکانیک (کارشناسی)

تعداد بازدید:۱۹۷۶

                   

 

  • کارشناس گروه: آقای موسوی خرم

محل دفتر کار: مجتمع 1 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش
شماره تماس: 76301225 الی 39 - داخلی 2545

ایمیل کارشناس گروه: du_mechanic@damavandiau.ac.ir