زمین شناسی

مدیر گروه: خانم دکتر فضلی

شماره تماس: 09122892353

کارشناس رشته: آقای مهندس اشرفی

محل کار: مجتمع بک طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2614