زمین شناسی ( کارشناسی )

تعداد بازدید:۱۳۷۷

شماره تماس: 09122892353

  • کارشناس رشته: آقای موسوی خرم

محل کار: مجتمع یک طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2545

ایمیل کارشناس گروه: du_zamin@damavandiau.ac.ir