مهندسی منابع طبیعی محیط زیست ( کارشناسی )

تعداد بازدید:۱۰۸۹

شماره تماس: 09357970978

ایمیل: khoramnezhadian@yahoo.com

  • کارشناس رشته: آقای موسوی خرم

محل کار: مجتمع یک طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2545

ایمیل کارشناس گروه:du_zist@damavandiau.ac.ir