مهندسی منابع طبیعی محیط زیست ( کارشناسی )

شماره تماس: 09357970978

ایمیل: khoramnezhadian@yahoo.com

  • کارشناس رشته: آقای مهندس اشرفی

محل کار: مجتمع یک طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2432

 

تعداد بازدید:۷۷۶