حسابداری کارشناسی و کاردانی

  • مدیر گروه: خانم دکتر مرادی zamoradi@yahoo.com

 

  • کارشناس گروه: آقای موسوی خرم

محل کار: مجتمع 3 طبقه دوم
تلفن: 35-76301225 داخلی 2511
 

سرفصل رشته حسابداری کارشناسی پیوسته

چارت  رشته حسابداری کارشناسی پیوسته

چارت رشته حسابداری کارشناسی ناپیوسته