حسابداری کارشناسی و کاردانی

  • مدیر گروه: خانم دکتر مرادی zamoradi@yahoo.com
  • شماره تماس: 09372308436

 

  • کارشناس گروه: آقای موسوی خرم

محل کار: مجتمع 3 طبقه دوم
تلفن: 35-76301225 داخلی 2511