حقوق

  • مدیر گروه: آقای دکتر مجدالدین صادقی

 

  • کارشناس گروه: آقای میلاد امیری
  • تحصیلات: کارشناس ارشد حقوق

محل کار: مجتمع 1طبقه دوم
شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2656

سرفصل رشته حقوق کارشناسی پیوسته