علوم تربیتی (کارشناسی)

 

  • مدیر گروه: خانم دکتر اولادیان m.oladian@yahoo.com

 

  • کارشناس گروه: آقای مهندس اشرفی

محل دفتر کار: مجتمع یک
شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2610

سرفصل رشته علوم تربیتی 

چارت رشته  کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی