علوم ارتباطات

  • مدیر گروه: آقای دکتر حسینی دانا   Hosseini.dana@chmail.com

 

  • کارشناس گروه: آقای مهندس فیضی

محل کار: مجتمع 3 طبقه دوم
شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2512

سرفصل رشته علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی پیوسته