علوم ارتباطات

  • مدیر گروه: آقای دکتر حسینی دانا   Hosseini.dana@chmail.com
  • شماره تماس: 09123775096

 

  • کارشناس گروه: آقای مهندس اشرفی

محل کار: مجتمع1 طبقه اول
شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2614