زبان انگلیسی (کارشناسی)

  • مدیر گروه: آقای دکتر نصرت زاده     nosratzadeh_14@yahoo.com
  • کارشناس گروه: آقای صادق اشرفی

محل دفتر کار: مجتمع 1، طبقه اول
شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2614

سرفصل رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته

سرفصل رشته تربیت مترجم زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته