اطلاعات مدیران گروه

تعداد بازدید:۷۳۹۵

اسامی مدیران گروه ها

آدرس ایمیل

گروه آموزشی

شماره تماس

دکتر الهه وکیلی

elahe.vakili@yahoo.com

معارف

9123235569

دکتر فرحناز پورعندلیبی

pourandalibifarahnaz@gmail.com

زبان انگلیسی

91228559200

دکتر حامد خان محمدی

dr.khanmohammadi@yahoo.com

حسابداری

9123005434

دکتر حمید رضا حسینی دانا

hhoseinidana@gmail.com

ارتباطات و مدیریت رسانه

9123775096

دکتر معصومه اولادیان

m.oladian@yahoo.com

مدیریت آموزشی

9122960417

دکتر مریم افشاری

afshari2005m@yahoo.com

حقوق کارشناسی ارشد

9125987696

دکتر میترا ضرابی

zarabi57@yahoo.com

حقوق کارشناسی

9126868120