عمومی

  • مدیر گروه معارف: آقای دکتر ملک محمدی
  • محل کار: ساختمان آموزشی شماره 1
  • Mahdimm1360@gmail.com و 09217868707
  • مدیر گروه تربیت بدنی: خانم دکتر حیدریان بایی
  • محل کار: مجتمع ورزشی