عمومی

  • مدیر گروه معارف: خانم دکتر وکیلی
  • محل کار: ساختمان آموزشی شماره 1
  • ایمیل: Elahe.vakili@yahoo.com​
  • تلگرام: E_vakil@ و کانال گروه معارف: maarefdiau​@

           لیست دروس معارف 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • مدیر گروه تربیت بدنی: آقای دکتر عبداللهی فر
  • محل کار: مجتمع ورزشی
  • شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2775
  • ایمیل: hadiabdollahifar@gmail.com