حقوق عمومی

مدیر گروه: خانم دکتر افشاری

ایمیل: Afshari2005m@yahoo.com

کارشناس تحصیلات تکمیلی: خانم فاتحی

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2226