زبان و ادبیات انگلیسی

مدیر گروه: آقای دکتر نصرت زاده

شماره تماس: 09122859200

ایمیل: Nosratzadeh_14@yahoo.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس تحصیلات تکمیلی: خانم فاتحی

محل کار: ساختمان اداری، طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2226