زبان و ادبیات انگلیسی ( کارشناسی ارشد )

شماره تماس: 09122859200

ایمیل: Nosratzadeh_14@yahoo.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • کارشناس تحصیلات تکمیلی: خانم مهندس نوایی

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2207