مدیریت اجرایی

مدیر گروه: آقای دکتر جهرمی

کانال تلگرام: mhmjahromi@

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس رحیمی

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2316