مدیریت اجرایی و مدیریت کسب و کار

مدیر گروه: آقای دکتر جمالی فیروز آبادی

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای تسلیمی

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2315

تعداد بازدید:۷۵۵