مدیریت اجرایی و مدیریت کسب و کار (کارشناسی ارشد)

تعداد بازدید:۲۱۳۷

مدیر گروه: آقای دکتر جمالی فیروز آبادی

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای تسلیمی

محل کار: مجتمع 1 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2430