مدیریت شهری ( کارشناسی ارشد )

تعداد بازدید:۱۷۰۰

   

               

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس مختاری

محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2557

ایمیل کارشناس آموزش: du_m_city@damavandiau.ac.ir