مدیریت شهری ( کارشناسی ارشد )

   

               

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس مختاری

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2167

تعداد بازدید:۶۰۳