مدیریت مالی

مدیر گروه: خانم دکتر مرادی

شماره تماس: 09372308436

ایمیل: Zamoradi@yahoo.com 

کارشناس تحصیلات تکمیلی: خانم مهندس نوایی

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2207