مدیریت مالی ( کارشناسی ارشد )

                                           

ایمیل: 

کارشناس تحصیلات تکمیلی: خانم مهندس نوایی

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2207

تعداد بازدید:۶۷۹