مهندسی برق کنترل

مدیر گروه: آقای دکتر حکیمی

شماره تماس: 09124798639

ایمیل: Sm_hakimi83@yahoo.com 

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس شاهعلی

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2315