مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری

مدیر گروه: آقای دکتر جهرمی

تلگرام: meghdad_jahromi@

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس شاهعلی

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2315