مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری (کارشناسی ارشد)

                     

  • مدیر گروه: آقای دکتر جهرمی

تلگرام: meghdad_jahromi@

  • کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس شاهعلی

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2315