مهندسی عمران - مدیریت ساخت

مدیر گروه: دکتر فاتحی مرج

تلگرام گروه: msccivildamavand@

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس رحیمی

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2316