مهندسی عمران - مدیریت ساخت ( کارشناسی ارشد )

                        

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای تسلیمی

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2316

تعداد بازدید:۱۱۸۰