مهندسی عمران - مدیریت ساخت ( کارشناسی ارشد )

تعداد بازدید:۱۸۵۱

                        

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای تسلیمی

محل کار: ساختمان مجتمع 1، طبقه همکف، اتاق کارشناسان گروه

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2430

ایمیل کارشناس گروه: du_m_civil@damavandiau.ac.ir