مهندسی عمران - سازه ( کارشناسی ارشد )

تعداد بازدید:۱۶۳۳

                           

محل کار: مجتمع 1 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2430

ایمیل کارشناس گروه: du_m_civil@damavandiau.ac.ir