مهندسی کامپیوتر نرم افزار ( کارشناسی ارشد )

مدیر گروه: آقای دکتر عسکری

شماره تماس: 09216269413

ایمیل: Mahaskari2004@gmail.com

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس شاهعلی

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2315