مهندسی مکانیک - ساخت و تولید (کارشناسی ارشد)

مدیر گروه: آقای دکتر اسماعیل پور

شماره تماس: 09363066101

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای تسلیمی

محل کار: مجتمع 1 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2432

تعداد بازدید:۹۰۱