مهندسی برق - کنترل و سیستم

مدیر گروه: آقای دکتر حکیمی

ایمیل: Sm_hakimi83@yahoo.com 

شماره تماس: 09124798639

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس شرف الدین

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2226