مهندسی مکانیک

مدیر گروه: آقای دکتر اسماعیل پور

شماره تماس: 09363066101

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس شرف الدین

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2226

سرفصل دکتری مهندسی مکانیک