مدیریت آموزشی

مدیر گروه: خانم دکتر اولادیان

ایمیل: m.oladian@yahoo.com

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس شرف الدین

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2226