اداره برنامه ریزی و سنجش و نظارت

تعداد بازدید:۳۳۷۰

رییس اداره برنامه ریزی و سنجش و نظارت واحد
 

  • نام و نام خانوادگی: آقای مهندس اکبری

  • تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

 

  • محل کار: ساختمان اداری، طبقه دوم

  • شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2339

    پست الکترونیکی :  
    barnamedamavand@gmail.com