اداره برنامه ریزی و سنجش و نظارت

تعداد بازدید:۲۲۵۲

                                                             

 

  • نام و نام خانوادگی: آقای مهندس رحیمی

  • تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی عمران

 

  • نام و نام خانوادگی: آقای مهندس اکبری

  • تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

 

  • محل کار: ساختمان اداری، طبقه اول

  • شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2339