برنامه ریزی و سنجش و نظارت

                                                             

 

  • نام و نام خانوادگی: آقای مهندس مجتبی مختاری
  • تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
  • محل کار: ساختمان اداری، طبقه اول
  • شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2319