دفتر خدمات آموزشی

                                                          

  • دفتر خدمات آموزشی:

 

  • آقای سید داود تقوی

  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معماری

  • محل کار: ساختمان اداری، طبقه اول

  • شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2318