دفتر خدمات آموزشی

تعداد بازدید:۴۸۸۴

 

 

                                                                                     

  • دفتر خدمات آموزشی:

 

  •  کارشناس دفتر :  مهندس سید داود تقوی

  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معماری منظر

  • محل کار: ساختمان اداری، طبقه اول

  • شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2318

  • شرح وظایف:

  • 1- جمع آوری شوراها و کمیسیون ها از دانشکده ها
  • 2- ارسال آراء به قسمت های مربوطه و سایت
  • 3-انجام مکاتبات دانشجویی با استان
  • 4-انجام  امور اکنسولی دانشجویان غیر ایرانی