کارگزینی هیات علمی

تعداد بازدید:۳۰۱۶

کارگزینی هیات علمی واحد دماوند

تعداد اعضای هیات علمی واحد دماوند:  95 نفر تمام وقت

  • 49 نفر استادیار
  • 10 نفر مربی 
  • 24 بورسیه

12 نفر از اعضای هیات علمی واحد از رساله دکتری دفاع کرده اند و در آستانه استادیاری هستند.