کارگزینی هیات علمی

  • مسئول کارگزینی هیات علمی: آقای علیرضا خسروی
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری - کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
  • محل کار: ساختمان اداری - طبقه اول
  • شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2337

  • کارشناس کارگزینی هیات علمی : آقای مهدی غفاری
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد برق الکترونیک
  • محل کار: ساختمان اداری - طبقه اول
  • شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2346
  • ایمیل: kargozini.asatid@gmail.com