کارگزینی هیات علمی

کارگزینی هیات علمی واحد دماوند

تعداد اعضای هیات علمی واحد دماوند:

103 نفر تمام وقت

5 نفر نیمه وقت (3 نفر استاد تمام و 2 نفر دانشیار)

در مجموع 108 عضو هیات علمی

54 نفر استادیار

8 نفر مربی باضافه 27 بورسیه

18 نفر از اعضای هیات علمی واحد از رساله دکتری دفاع کرده اند و در آستانه استادیاری هستند