مسئول دفتر معاون آموزش

  • مسئول دفتر: حامد سمنانی رضا

  • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دولتی

  • محل کار: ساختمان اداری، طبقه اول

  • تلفن: 35-76301225 داخلی 2334 

  • فکس: 35-76301225 داخلی 2335