مسئول دفتر معاون آموزش

 

  • مسئول دفتر: حامد سمنانی رضا

 

  • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دولتی

  • محل کار: ساختمان اداری، طبقه اول

  • تلفن: 35-76301225 داخلی 2334 

 

تعداد بازدید:۱۶۵۲