معرفی رئیس اداره ثبت نام و امتحانات

تعداد بازدید:۴۱۱۰

                                                                           

  • رئیس اداره امتحانات: آقای مهندس عسگریان

  • تحصیلات: کارشناسی ارشد صنایع

  • محل کار: ساختمان اداری، طبقه دوم

  • شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2233

 

  • کارشناس امتحانات: آقای علی خسروی

  • شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2234