معرفی مسئول و همکاران

                                                                           

  • مسئول امتحانات: آقای مهندسی عسگریان
  • تحصیلات: کارشناسی ارشد صنایع
  • محل کار: ساختمان اداری، طبقه دوم

  • شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2233
  • کارشناسان امتحانات: آقای علی خسروی و آقای محمد شیرخانی
  • شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2234