معرفی مسئول و همکاران

                                                                           

  • مسئول امتحانات: آقای مهندسی عسگریان

  • تحصیلات: کارشناسی ارشد صنایع

  • محل کار: ساختمان اداری، طبقه دوم

  • شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2233

 

  • کارشناسان امتحانات: آقای علی خسروی و آقای محمد شیرخانی

  • شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2234