بایگانی آموزش

تعداد بازدید:۳۴۶۳

                                                                

مسئول بایگانی: آقای علیرضا ربیعی                                

تلفن :39-76301225  داخلی 2513

محل کار : دانشکده علوم انسانی


  • کارشناسان بایگانی:

  •                آقای حمیدرضا خسروی 

  •                                      تلفن :39-76301225  داخلی 2540 

  •                                      محل کار : دانشکده فنی و مهندسی 

  •  

  •                آقای حسن زارع

  •                                 تلفن :39-76301225  داخلی 2513
  •                                          محل کار : دانشکده علوم انسانی
  •