بایگانی آموزش

تعداد بازدید:۲۷۹۳

                                                                

  • مسئول بایگانی: آقای علیرضا ربیعی                                

  • تحصیلات: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

  • کارشناسان بایگانی: آقای حمیدرضا خسروی - آقای حسن زارع

  • محل کار: ساختمان اداری، طبقه همکف، روبروی نمازخانه

  • شماره تماس: (داخلی 2180) 35- 76301225