مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

  • مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی: آقای محمد رنجبری

 

  • مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی
  • محل کار: ساختمان اداری، طبقه دوم
  • شماره تماس: 76301225 الی 35 داخلی 2164